ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เรียน ท่านผู้เข้าสู่เว็บไซต์นี้

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านสู่ sahapatdelivery.com (Sahapat Home Delivery)

sahapatdelivery.com ดำเนินการโดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537001421 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 318 0062 ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”

บริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้นขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆในเว็บไซด์นี้ถือว่าท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้ Sahapat Home Delivery (sahapatdelivery.com)

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารและส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของบริษัท โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายมีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sahapat Home Delivery หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันทีหากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้


3.คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

เว็บไซต์ sahapatdelivery.com ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้นหากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Sahapat Home Delivery - Call Center โทรศัพท์ 02 294 9898, 02 308 0909 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 - 22:00 น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ sahapatdelivery.com มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงแต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอ คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป


4. การสมัครและการเป็นสมาชิกภาพ

เว็บไซต์ sahapatdelivery.com นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เท่านั้นที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้

การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซด์ sahapatdelivery.com ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ผู้ใช้งาน sahapatdelivery.com แต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานสิทธิการรับโปรโมชั่นหรือผลประโยชน์อื่นใด และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา


5. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

ระหว่างการลงทะเบียน บริษัทจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทไปโดยมิชอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น


6. รายละเอียดและเงื่อนไขในการบริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซด์

บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ คือ บริการที่ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ sahapatdelivery.com โดยทำตามวิธีการที่ระบุในเว็บไซต์ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ โทร 02 294 9898, 02 308 0909 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 - 22:00 น. บริษัทจะจัดให้มีพนักงานรับสายซึ่งเสมือนเป็นผู้ช่วยของท่านในการซื้อสินค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อสินค้า (Order) ของท่าน

เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะจัดส่งสินค้าตามกำหนดที่ระบุในเว็บไซด์ อย่างไรก็ตามท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อได้ โดยแจ้งก่อนเวลา 17:00 น. ของวันสั่งซื้อสินค้า

ราคาสินค้าที่ท่านได้รับแจ้งจากบริษัทหลังจากทำคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นราคาที่พนักงานขนส่งสินค้าจะส่งให้แก่ท่านในวันที่นัดหมาย ท่าน สามารถชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทได้โดย ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต(เก็บเงินปลายทาง) เมื่อบริษัทส่งสินค้า หรือ ทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตในระบบของเว็บไซด์

(** สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดมีค่าจัดส่งไปรษณีย์ตามน้ำหนักของสินค้า โดยพนักงานจะแจ้งกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับเรา)


7. การใช้บริการ

บริษัทพยายามอย่างที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพของการบริการ อย่างไรก็ดีเนื่องด้วยลักษณะทางเทคนิคของการให้บริการ บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือโดยปราศจากซึ่งปัญหาใดๆ แต่หากท่านพบความผิดพลาดทางเทคนิค ท่านสามารถรายงานความบกพร่องผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ และบริษัทจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าถึงเว็บไซต์ sahapatdelivery.com ได้หากมีความจำเป็นในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบ หรือเพื่อการนำระบบใหม่ๆ มาใช้ บริษัทมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการจัดให้มีการบริการได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำการขยายการให้บริการออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยซึ่งท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในระหว่างขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อผ่านการบริการทางเว็บไซต์


8. ความรับผิด

แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ sahapatdelivery.com ก็ตาม บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้นหรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์หากบริษัทพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทในการที่จะแก้ไขบริษัทจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ บริษัทไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

  • ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัท และโดยทางเทคนิคบริษัทไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
  • การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ sahapatdelivery.com ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
  • ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ sahapatdelivery.com ทั้งนี้ข้อกาหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทเกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกาหนดของกฎหมายทั่วไป

9. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดาเนินการกับข้อมูล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทเพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • การให้บริการ โดยเฉพาะการรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านกำหนด การชำระเงินการออกใบเสร็จค่าสินค้า การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
  • การให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ และส่วนลด ของบริษัท (โดยเฉพาะทางอีเมล์ โทรศัพท์ (วาจา) )

ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทในการจัดการข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียนสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยความสมัครใจ

หากท่านใช้บริการผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัทมีสิทธิ์บันทึกเสียงเพื่อประโยชน์ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการของบริษัท

บริษัทขอแจ้งว่าบริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น